foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          ถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305 – บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นทางที่เชื่อมอำเภอธัญบุรี เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี จึงมียวดยานประเภทต่างๆ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเลี่ยง แบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดสระบุรี ประกอบกับสองข้างทางมีโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและหมู่บ้านต่างๆ อีกจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณจราจรหนาแน่น ด้วยเหตุดังกล่าวกรมทางหลวงชนบทจึงจำเป็นต้องดำเนินปรับปรุงถนนโครงการเพื่อรองรับปริมาณจราจร และให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง

Copyright ©  PTE ENGINEERING CONSULTANTS